مجتمع آموزشی شهدای شرکت ملی حفاری ایران دبستان پسرانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران (دوره اول) دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) دبستان دخترانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) Image Map